fbpx

GuitArt Festival

GuitArt е фестивална платформа, която черпи енер­гията си от музикалното общество в България и е мотивирана от една огромна отдаденост и любов към китарата – инструмент, който обединява музи­канти, ценители и аматьори от най-различни културни наследства. Предвид факта, че китарата е един от най-популярните инструменти на плане­тата, нашите фестивални издания имат за цел да представят този инструмент в многото му разно­видности и най-вече ролята му в развитието на поп и рок музиката, съпътстващото го класическо наследство и радостта, която носи на всички, които свирят на него или просто му се наслаждават!

 

Мисията на GuitArt Festival е да бъде образо­вател­на и социал­на платформа за развитието на бъл­гар­ския музика­лен талант и да под­чер­тае мястото на кита­ра­та в историята и разви­тието на модер­ната музика по целия свят. Целта на GuitArt Festival е посетители­те да се потопят изцяло в света на китарата във всич­ките й цветове и стило­ве. Тази цел постигаме чрез орга­ни­зирането на обра­зова­телни рабо­тилници, се­минари, кон­цер­ти и май­сторски класове на българ­ски и световно извест­ни китари­сти и педа­гози, както и чрез пред­ставя­нето на програ­ма, която включва експозиции на български произво­дители и вноси­те­ли на музи­кал­ни инструменти и техника, безплатни уроци, прожекти­ране на филми и представяне на млади бъл­гар­ски китарни таланти.

Hristo Kolikov 350

Христо Коликов

основател, CEO
Boyan Pinter

Боян Робърт Пинтер

съосновател, продуцент
member2

Александра Янкова

връзки с обществеността
Tsvetan Andreev 350

Цветан Андреев

консултант класическа китара /
майсторски класове
Simeon Ivanov 350

Симеон Леонидов

технически консултант